Individuální psychoterapie

/   Krátkodobá na problém zaměřená individuální psychoterapie

psychoterapie poskytovaná dle dohody v přibližně 5 až 20  poradenských sezeních zaměřená na konkrétní problém nebo životní situaci klienta. Cílem je nalezení řešení dané situace/problému, nikoli osobnostní změna klienta.

/   Dlouhodobá systematická individuální psychoterapie

psychoterapie probíhající v pravidelných sezeních v řádech měsíců, zaměřená na dlouhodobé a vleklé obtíže nepříznivě ovlivňující kvalitu života pacienta. Cílem je osobnostní rozvoj pacienta, jeho subjektivní pocit zlepšení a nalezení nových způsobů zvládání  situací, s nimiž se v průběhu života setkává, včetně setkávání se sebou samým.

Obě formy psychoterapie jsou účinné v pomoci při zvládání následujících obtíží:

stavy úzkosti, smutek, rozlada, deprese, nejistota, nerozhodnost, dezorientace (ve vlastních pocitech, myšlenkách, ve vztazích aj.), obtíže v komunikaci, pocity ztráty smyslu života, neporozumění, podrážděnost, nespavost, strach, panické stavy, posttraumatické stavy, krizové situace, závislosti, stud nebo tréma, agrese, psychosomatické i somatopsychické obtíže, partnerské a jiné vztahové problémy …