Pohybová terapie

NEUROCENTRICKÁ TERAPIE POHYBEM

Z-Health® metoda je inovativní systém založený na neurologii, který přetváří způsob vašeho pohybu zlepšením neuroplastického spojení mezi mozkem a tělem.

Zraníte se.  A vaše zranění změní váš způsob pohybu. Ostatní části vašeho těla nakonec převezmou otěže. Netrvá dlouho a bolest se rozšíří.

Problém však není jen v kloubech a svalech. Zranění vytváří jakousi dopravní zácpu mezi vaším mozkem a tělem. Oba se snaží navzájem vysílat signály, ale nemohou se k sobě dostat. Dokonce i poté, co se zranění zahojí, blokády přetrvávají – a bolest nezmizí. A brzy se prostě smíříte s tím, že některé věci už nemůžete dělat.

Metoda Z-Health® však dokáže během několika minut denně opravit síť cest mezi vaším tělem a mozkem. Můžete se tak začít pohybovat bez bolesti a více si užívat života.

Sezení zkoumají, co nejlépe působí na váš nervový systém. Vytvoříme na míru šitý soubor cvičení, které rychle mění výsledky – směrem k lepšímu pohybu, lepší výkonnosti, kvalitě spánku a snížení bolesti.

NEUROCENTRIC MOVEMENT THERAPY

The Z-Health® Method is an innovative system based on neuroscience that transforms the way you move by improving the neuroplastic connection between your brain and body.

You will get hurt.  And your injury changes the way you move. Other parts of your body will eventually take the reins. It doesn’t take long for the pain to spread.

But the problem is more than just joints and muscles. The injury creates a kind of traffic jam between your brain and your body. They’re both trying to send signals to each other, but they can’t get through. Even after the injury heals, the blockages persist – and the pain doesn’t go away. And soon you just accept that there are some things you can’t do anymore.

But the Z-Health® method can repair the network of pathways between your body and brain in minutes a day. So you can start to move without pain and enjoy life more.

Sessions explore what works best for your nervous system. We create a tailored set of exercises that rapidly change results – towards better movement, improved performance, quality of sleep and reduced pain.